VEDTÆGTER FOR TRIBADERNES NET


Vedtægter for Tribadernes Net

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18.3.2018

§ 1

Foreningens formål er at skabe netværk for lesbiske gennem kulturelle og sociale arrangementer og aktiviteter, herunder at arbejde for homoseksuelles rettigheder og vilkår.

§ 2

Foreningens navn er "Tribadernes Net". Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

§ 3

Alle kvinder, der sympatiserer med foreningens formål kan være medlem af foreningen.

Stk. 3.1 Ved indbetaling af det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent, bliver man medlem af foreningen med medbestemmelse i foreningens anliggender.

Stk. 3.2 Ved indbetaling af mindre end det af generalforsamlingens fastsatte kontingent, bliver man medlem af foreningen uden medbestemmelse i foreningens anliggender.

§ 4

Medlemmerne er forpligtet til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Ved restance ud over 3 måneder slettes man automatisk fra medlemslisten.

§ 5

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, senest 15 dage før generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker elektronisk med 30 dages varsel.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden med bilag og det reviderede regnskab.

Indkomne forslag skal være koordinationsgruppen i hænde senes 15 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Indkomne forslag sendes elektronisk til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

6. Visioner, aktiviteter for det kommende år.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af medlemmer til koordinationsgruppen og 2 suppleanter, valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

§ 8

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når koordinationsgruppen finder det påkrævet, eller når mindst 1/5 af medlemmerne forlanger det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes hurtigst muligt og med 15 dages varsel.

§ 9

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
Ved vedtægtsændringer af formålsparagraffen og foreningens opløsning kræves dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10
Foreningens daglige ledelse udgøres af koordinationsgruppen på 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.
Gruppen konstituerer sig efterfølgende med kontaktpersoner og kasserer.

§ 11

Foreningen tegnes af mindst to medlemmer af koordinationsgruppen.

§ 12
Koordinationsgruppen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi.

§ 13

Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter eller som er øremærket til bestemte formål skal henstå på en særskilt bankkonto og må kun anvendes til de angivne formål.

§ 14

Regnskabet følger kalenderåret. Revisorerne skal fremlægge deres bemærkninger til årsregnskabet i form af påtegning på regnskabet.

§ 15

Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling. Opløsning af foreningen skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning skal dens formue gå til en gruppe eller forening med et nært beslægtet formål. Hvilke(n) besluttes på generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18.3.2018.

Underskrives af dirigenten og den valgte koordinationsgruppe.