Ekstraord. generalforsamling 26.10. 2014


Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Vedtagelse af nye vedtægter
  5. Valg af 5 medlemmer til koordinationsgruppe. Anette, Betsy, Rie og Tilde fra arbejdsgruppen ønsker at indgå i koordinationsgruppen indtil ordinær generalforsamling i 1. kvartal 2015
  6. Valg af 2 suppleanter til koordinationsgruppen, valg af 2 revisorer og en revisor suppleant
  7. Fastsættelse af kontingent for 2015
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi afsat tid til at drøfte kommende aktiviteter.

 

Ad 1: Rie Møller bød velkommen. Glædede sig over at der var så mange til stede, og så frem til et godt og konstruktivt møde.

Ad 2: Bente Lindegaard blev af arbejdsgruppen foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkald med 30 dages varsel også selvom mødet ikke afvikles på en mandag, da man ikke kan stille krav om afvikling på en bestemt ugedag.

Herefter gennemgås af dagsordenen.

Der blev stillet stiller spørgsmål til hvem der er berettiget til at stemme og blive valgt til tillidsposter, med reference til den tidligere planlægningsgruppes beslutning om ikke at opkræve kontingent for 2014.

Betsy informerer om at arbejdsgruppen har været i kontakt med en rådgiver Hans Stavnsager fra frivillighed.dk.  Denne har oplyst at hvis en forening vælger ikke at indkræve kontingent et år, vil alle der opfylder kriterierne for medlemskab af foreningen, og anser sig for at være medlem af foreningen være berettiget til at stemme og blive valgt til tillidsposter.

Ad 3: Til stemmetællere vælges Solvei og Kamma. Til referenter Anette og Betsy

Ad 4: Betsy begrundede kort hvorfor forslaget til nye vedtægter ser ud som de gør, og gennemgår de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere vedtægter. Dette efterfølges af få uddybende spørgsmål og anbefalinger til at stemme for de nye vedtægter. Der blev krævet skriftlig afstemning. Til stede 31, på forhånd var der afgivet en skriftlig stemme.

Stemmeresultatet: 30 for, 1 imod og 1 blank stemme. Hvorefter dirigenten kan konstatere at forslaget til nye vedtægter for foreningen Tribadernes Net er vedtaget.

Ad 5: Valg til koordinationsgruppen:

Følgende opstillede og blev valg Anette Dederding, Betsy Andersen, Karen Wurlitzer, Rie Møller og Tilde Røgilds

Ad 6: Som suppleanter til koordinationsgruppen blev Susanne Qvist og Sofie Frandsen valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Som revisorer blev Birgitte Preiz Vilstrup og Lone Østergaard valgt.

Til revisor suppleant opstillede Mona Sørensen og blev valgt

Ad 7: Fastsættelse af kontingent for 2015. Rie foreslår et kontingent på 100 kr. Begrundelsen for det lave beløb fremover er at al kommunikation med medlemmerne vil ske elektronisk, ligeledes er det koordinationsgruppens intension at der til nogle arrangementer skal betales entre, desuden regner koordinationsgruppen med at kunne afvikle fester der giver overskud til for eksempel foredrag. Efter få uddybende spørgsmål, blev forslaget vedtaget enstemmigt.

Ad 8. Der spørges til behovet for frivillige og aktiviteter. Disse spørgsmål henvises til punktet efter pausen.

En mødedeltager er utilfreds med at hun ikke fremover kan få informationer med posten. En af de tilstedeværende tilbyder at videresende post fra Tribaderne. De aftaler indbyrdes hvordan det skal foregå.

Herefter takker dirigenten for god ro og orden. Og Betsy takker på vegne af arbejdsgruppen dirigenten for på en god måde at have ledt forsamlingen gennem den ekstraordinære generalforsamling.

Anden del af generalforsamlingen var en fortsættelse af processen fra Stormødet den 31.08.14

Under Dortes kyndige ledelse nåede forsamlingen frem til at danne 11 forskellige interessegrupper. Se længere nede på siden

Først talte kvinderne samme to og to, derefter i grupper på 4 kvinder, hvorefter den enkelte skrev en eller to ting ned som vedkommende gerne ville deltage i. Herefter gik kvinderne sammen i små grupper, hvor man kunne være fælles om en interesse. Grupperne talte om visionerne for det kommende arbejde og valgte en kontaktperson for gruppen.

Der var masser af god energi og iderigdom under hele processen. Så den nyvalgte koordinationsgruppen, ser frem til en spændende periode med masser af nye og spændende tiltag.

Det blev aftalt, at kontaktpersonerne indkalder til det første møde i gruppen. Kontaktpersonen er ligeledes ansvarlig for i god tid, at orienterer koordinationsgruppen om planlagte arrangementer. Så medlemmerne derefter informeres.(mails/hjemmeside)

Det besluttes endvidere at alle grupper i princippet er åbne, dog kan det i særlige tilfælde accepteres at en gruppe som kender hinanden godt, og som gerne selv vil stå for en aktivitet kan gøre dette, ligesom det kan være praktisk med et max antal i gruppen.

Endeligt blev det besluttet at alle aktiviteter i princippet er deltager financierer og at aktiviteter således kan annonceres med en egenbetaling og at et eventuelt overskud selvfølgelig går til foreningen eller et bestemt annonceret socialt formål. 
 

Aktivitetsgrupper der blev dannet på den ekstraordinære generalforsamling den 26.10 2014

Alle grupper er åbne, vil du gerne vide mere om en af grupperne, være med i en eller flere af grupperne, har du forslag til aktiviteter eller viden du gerne vil videregive til en gruppe, kan du kontakte gruppens kontaktperson.

Asylgruppen

Kontaktperson: Hanne Hansen, hanne-hansen@stofanet.dk
Øvrige medlemmer af gruppen: Anne Marie Kristensen, Lisbeth Søndergaard Nielsen, Tove Kjer Jensen og Rie Møller.

Foredragsgruppen

Kontaktperson: Betsy Andersen, betsyhf@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Anette Dederding og Jytte Glenstrup

Helligdage på tværs gruppen

Kontaktperson: Rie Møller, rie.kropogkost@gmail.com
Øvrige medlemmer: Dorte Askholm og Tilde Røgilds

Julefrokost- festgruppen

Kontaktperson: Rie Møller, rie.kropogkost@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Sofie Frandsen og Lise Johnsen

Kulturgruppen Skanderborg

Kontaktperson: Ulla Dahl Andersen, Tlf 8652 2790
Øvrige medlemmer af gruppen:

Kulturgruppen Århus

Kontaktperson: Mona Sørensen, monasoerensen23@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Lone Brams og Dorte Askholm

Musikgruppen

Kontaktperson: Lone Brams, sfinksen@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen:

Rejsegruppen

Kontaktperson: Anette Dederding, dederding@yahoo.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Tilde Røgilds

Rådgivningsgruppen

Kontaktperson: Susanne Qvist, susanneqvist8230@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Dorte Askholm

Senior gruppen

Kontaktperson: Lise Johnsen, lise.johnsen@mail.dk
Øvrige medlemmer af gruppen:

Singleaften gruppen

Kontaktperson: Mona Sørensen, monasoerensen23@gmail.com
Øvrige medlemmer af gruppen: Lise Johnsen og Lone Brams

Praktisk ressource kvinde gruppen

En gruppe de øvrige grupper kan trække på 
Ann Dickenson, anndickenson@live.dk, Lone Brams, sfinken@gmail.com, Lene Hesselbæk, lenehessel@gamil.com, Bettina Jarø, bettinajar@yahoo.dk 
Ulla Thorseth, uthorseth@gmail.com, Aase Kjær, aasekjaer@stofanet.dk 
Tina Egelund, tinaegelund@gmail.com


Kunne du tænke dig at starte en gruppe, og gerne også være kontaktperson for gruppen, så kontakt koordinationsgruppen på mail adressen tribaderne@tribaderne.dk og vi vil formidle dit forslag videre til kvinderne på maillisten og på Tribadernes Hjemmeside (www.tribaderne.dk)